Top
+90 (212) 465 79 50
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Gelen Düzenleme

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Gelen Düzenleme

05 Ekim 2023

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459) ile vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi düzenlenmiştir.

Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Kimler Yer Alır?

  Bu Tebliğin uygulaması bakımından tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar: Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ile vergiden muaf esnaftır.

Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmanın Sonuçları Nelerdir?

  Tevsik zorunluluğu kapsamında olmanın sonucu: Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemeleri, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmak ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmek zorundadır.

  Benzer şekilde, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarı 7.000 TL’yi aşıyorsa işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

  Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınır.

 

Bu Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler Nelerdir?

  Bu kapsamda olmayan tahsilat ve ödemeler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(sıra no:459) 4.2. numaralı bölümünde 9 bent şeklinde düzenlenmiştir. 23.07.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ(Sıra No:540) ile kapsamda olmayan tahsilat ve ödemelere (h) bendi altında ek yapılmıştır.

 540 sıra numaralı Tebliğ ile 459 sıra numaralı Tebliğe eklenen (h) bendi düzenlemesi şu şekildedir: “h) tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin( şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur).”

  540 sıra numaralı Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı, 23 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yukarıda açıklandığı üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 7.000 TL’yi aşsa dahi aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bu kapsamda düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması ise zorunludur.

 

 

Zeynep Sude Sağlık

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50