Top
+90 (212) 465 79 50
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Kanun Hakkında Bilgi Notu

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Kanun Hakkında Bilgi Notu

02 Kasım 2023

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Kasım 2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanun ile getirilen bazı yenilikler aşağıdaki gibidir:

1. İzin Belgesi ve Plaket Zorunluluğu

Konutların en fazla 100 gün süre ile turizm amaçlı kiralanabilmesi için kiraya veren tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alınması ve buna mukabil Bakanlık tarafından düzenlenecek plaketin konut girişine asılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bakanlık turizm amaçlı kiralamalarda denetim yapma yetkisini haiz olup, gerek görülmesi durumunda, denetim yetkisini valilik vasıtasıyla da kullanabilecektir.

Ayrıca turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak, bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilecektir.

2.Kat Malikleri Onayı

Bakanlığa yapılacak izin başvurusunda, turizm amaçlı kiralanacak olan konutun bulunduğu binadaki tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldığı uygunluk kararının ibrazı zorunlu olacaktır. Birden fazla binadan oluşan konut sitelerinde ise yalnızca kiralamanın yapılacağı binadaki kat maliklerinin kararı aranacaktır.

Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilecektir. Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda ise işyeri açma ve çalışma ruhsatının ve binanın birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı zorunlu olacaktır.

3. Alt Kiralama Yasağı

İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaklanmıştır. Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması fıkra kapsamı dışında bırakılmıştır.

4. Yüksek Nitelikli Konutlarda Turizm Amaçlı Kiralama

Yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlarda, kat maliklerinin oybirliği ile aldığı karar şartı ve üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenmesine dair şart aranmaksızın izin belgesi düzenlenebilecektir.

Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilecek ve bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenecektir. Bu şekilde yapılan kiralama faaliyeti, alt kiralama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5. Daha Önce Yapılmış Turizm Amaçlı Kiralamalar

1/1/2024 tarihi itibariyle turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunludur. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamayacak, ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

6. Aracılık Faaliyetleri

Turizm amaçlı kiralama faaliyeti, kiraya veren dışında yalnızca A grubu seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilecektir.

Uygulanacak Yaptırımlar

- İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verileceği düzenlenmiştir. Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere ise beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verileceği, buna rağmen izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

- Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

- Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve asılması için on beş gün süre tanınacak, plaketin on beş gün içerisinde asılmaması durumunda, beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilecektir.

-İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası, kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında ise her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

-Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği kaldırmayan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Danışma Hattı : +90 (212) 465 79 50