Top
+90 (212) 465 79 50
Düşük Bakiyeli İcra Takiplerinin Tasfiyesine Dair Düzenleme Hakkında Bilgi Notu

Düşük Bakiyeli İcra Takiplerinin Tasfiyesine Dair Düzenleme Hakkında Bilgi Notu

11 Kasım 2022

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca;

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan TAKİP TUTARI 2.000 TÜRK LİRASINI AŞMAYAN ALACAKLAR ile BU TUTARIN ÜZERİNDE TAKİP BAŞLAMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE 15/8/2022 TARİHİ İTİBARIYLA DOSYADA YAPILMIŞ TAHSİLATLAR NEDENİYLE BAKİYE TAKİP TUTARI 2.000 TÜRK LİRASI VE ALTINA DÜŞEN ALACAKLARDAN, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322. maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

  • İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tarihinde yer alan takip tutarı 2.000 lirayı aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla KÜÇÜK ALACAK kapsamına alınacaktır.
  • Bu düzenleme ile, yukarıdaki küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere bu alacaklarını VUK hükümlerine göre DEĞERSİZ ALACAK KABUL EDEREK KAYITLARINDAN ÇIKARMA İMKANI SAĞLANACAKTIR.
  • Bu halde kayıtlardan çıkarılan alacaklara göre hesaplanmış ve beyan edilmiş KDV ve Özel İletişim Vergisinde, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanunu hükümlerine göre indirim yapılabilmesi de mümkündür.
  • Bu düzenleme yayım tarihi olan 09.11.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15/8/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat etmeleri şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenir. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilir.

2) Bu madde kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilen tutarlar nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır, tasfiye edilen alacaklar için 5411 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan istisna düzenlemesi kapsamındaki 492 sayılı Kanuna göre alınması gereken icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen harç alınmaz.

(3) Bu madde kapsamında tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu veya vekili tarafından, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından, vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca bir hak ve alacak talebinde bulunulamaz. Kapsama giren alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar bu şirketlerce borçlusuna iade edilir.

  • Bu düzenleme ile, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ANAPARA TAKİP BAKİYESİ 2 BİN 500 LİRA VE ALTINDA BULUNAN BİREYSEL NİTELİKLİ HER TÜRLÜ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAKLARIN anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden FERAGAT EDİLMESİ ŞARTIYLA, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF 'ye aktarılan tutardan Fonun iştiraki olan VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ ARACILIĞIYLA ÖDENECEKTİR. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir gerçek kişinin tüm varlık yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecektir.
  • Ayrıca tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık yönetim şirketlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet ücreti, yargılama gideri ve benzeri başkaca BİR HAK VE ALACAK TALEBİNDE BULUNULAMAYACAKTIR.
  • Kapsama giren alacaklara karşılık maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.11.2022 itibarıyla bu tarihten sonra varlık yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar, BU ŞİRKETLERCE BORÇLUSUNA İADE EDİLECEKTİR.

Legal Consultancy : +90 (212) 465 79 50